Modele gazetash shkolle

By February 19, 2019 No Comments

Çdo Brez trashëgon demokracinë e TIJ dhe ndoshta christelle ta kuptojë, ta vlerësojë dhe të mësojë ta vërëatë në shërbim të TIJ në mënyrë Aktive. Detyra e EQD/EDNJ dhe e arsimit në përgjithësi është të mbështesë e të nxitë të rinjtë të bëhen demokratë aktivë dhe të përkushtuar. Një artikull Gazete është i ndarë në seksione të ndryshme: Kultura politike Mund të kuptohet në kuadrin e kategorive konstruktiviste. AJO fitohet përmes proceseve të të mësuarit dhe të shoqërizimit. Për këtë arsye, nga Fakti nëse shkolla qeveriset në mënyrë Demokratikë APO autokratike, Varet Edhe AJO që pritet prej Tyre: të mësojnë si të jetojnë në ose Nën até formë qeverisjeje në të cilën ATA kanë jetuar Deri Tani. Përvoja historike e shumë vëndeve dëshmon se traditat kulturore që mbështesin demokracinë zhvillohen ngadalë. Projektet për ndërtimin e kombeve në shoqëritë e pas luftës, në kushtet e mungesës së traditave të Kulturës Demokratike, përballen me pengesa shumë të mëdha. Mund të importohet një Model institucionesh Demokratike, por NUK NUK Mund të importohen rrënjët kulturore të demokracisë. ATO duhet të burojnë nga trashëgimia kulturore e shoqërisë.

Shkolla, si Mikro SHOQËRI, Mund të mbështesënxënësit e SAJ të përvetësojnë dhe të vlerësojnë Elemente të një Kulture Demokratikë dhe të të drejtave të njeriut, domethënë, që ATA të aftësohen: Kultura politike lidhet ngushtë me qëndrimet dhe vlerat që qytetarët e Rinj i formojnë përmes procesit të shoqërizimit, duc përfshirë Këtu Edhe përvojën shkollore. Të tjerë faktorë që ndikojnë nëkëtë proces Janë: familja, bashkëmoshatarët dhe Media. Nga Ana tjetër, komuniteti i shkollës i ofron fëmijëve dhe adoleshentëve shanset e para për të ushtruar ndërveprimin në SHOQËRI dhe në mjedise publike; që këtej Buron Edhe Roli i rëndësishëm i shkollës për mënyrën si trashëgimia Demokratikë Kalon te Brezi i ri. Përmes të mësuarit dhe përvojës në mjediset shkollore, të rinjtë Mund të zhvillojnë qëndrime dhe aftësi për t`IU përkushtuar, gjatë Errësira jetës, proceseve Demokratikë dhe vlerave të të drejtave të njeriut, si përmes proceseve zyrtare të vendimmarrjes, ashtu Edhe në bashkëveprimet e jetës së përditshme. Për të informuar të tjerët në lidhje me temën tuaj, Ju Mund të Luani Rolin e një Perrine dhe të shkruani një artikull për një gazetë. Në EQD/EDNJ, të shkruarit e një artikulli është një mënyrë për t`i bërë temat publike. Kjo Mund të ndihmojë për të ndryshuar e këqija në SHOQËRI..

user

About user